Kranj, Cerklje, Šenčur, Škofja Loka

Naložite in natisnite si zloženko z aktualnimi informacijami o aktivnostih za priseljence v Kranju
 • Slovenija, moja nova država. Brezplačne delavnice za vse nad 16 let, ki se želijo čim hitreje in čim bolj uspešno vključiti v slovenski prostor.
 • Medkulturno v Kranju. Interaktivne delavnice, kjer pridobivamo nova znanja, delimo izkušnje, spoznavamo slovensko orientalsko in drugo folkloro, raziskujemo kulinarične posebnosti, ustvarjamo ter predvsem zabavno in koristno preživljamo prosti čas.
 • Jezikam slovensko. Za vse otroke od 5. do 10. leta, ki jim slovenščina ni materin jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam.
 • Razumem, znam slovensko. Za vse otroke od 11. do 15. leta, ki jim slovenščina ni materin jezik. Pridružite se ustvarjalnim delavnicam.
Medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, 4000 Kranj

08 205 84 57

041 724 134

mck@luniverza.si

www.luniverza.si/medgeneracijsko-sodelovanje-12601/ (Program, mesečne zloženke za posamezne kraje)

Pomoč pri pridobivanju potrebnih dokumentov in listin

Tatjana Strniša

042568771

Tečaj slovenščine za odrasle

 Tanja Cekič

tanjaceki@gmail.com

Tečaj slovenščine za matere otrok priseljencev. Učna pomoč in pomoč pri učenju jezika. Prostočasne dejavnosti. Počitniške dejavnosti.

 Maja Kurnik

info@skrlovec.net

Tečaj materinščine

 Mitar Vujinović

mitar.mico@gmail.com

Vsakotedenske delavnice z naslovom Spoznajmo slovenski jezik, ki so namenjena tistim, katerih materni jezik ni slovenščina. Dodatno imajo še druge dogodke za priseljence.

 Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj

Maja Vunšek

maja.vunsek@mkk.si

www.mkk.si/category/dogodki/ (Napovednik  dogodkov)

MULTIKULTI BLOK – spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov

Enkrat na mesec pripravljamo različne izobraževalne in akcijske dejavnosti na teme migracij, beguncev, medkulturnega dialoga, informiranja in boja proti sovražnemu govoru. Multi kulti Blok sestavljajo delavnice direktnih pogovorov in druženj z begunci, izobraževanje o zgodovinskih in političnih razlogih za begunstvo, izobraževanje o človekovih pravicah, azilnih postopkih, bivanju v Azilnem domu, spoznavanje tujih kultur, jezikov, pisav, kulinarike.

OPISMENJEVANJE V SLOVENSKEM JEZIKU

Redno izvajamo brezplačne delavnice bralnega opismenjevanja, kreativnega pisanja in pripovedništva, prek njih pa razvoj spretnosti, znanj in stališč, ki so podlaga za branje in pisanje, razvijanje kritičnega mišljenja, utrjevanje šolske snovi, dodatna razlaga, vaje za razumevanje in tvorjenje besedil, raziskovanje materinščine, učenje slovenščine kot tujega jezika za mlade priseljence, razvoj funkcionalne in kritične pismenosti.

 Mladinski dnevni center BLOK, Frankovo naselje 68, 4220 Škofja Loka

Nejc Novak, koordinator MDC Blok

blok@familija.eu

040 326 165

Jesenice

Naložite in natisnite si zloženko z aktualnimi informacijami o aktivnostih za priseljence na Jesenicah

Poleg ostalega dela po zakonu imajo dodatno Skupine za tujke, kjer so vključeni ne zaposljivi, za  njih naredijo individualni načrt. Učijo jih socialnih veščin.

Poleg tega imajo prostovoljno pomoč pri prevajanju in delu z Albanci. Do leta 17 je bila preko javnih del zaposlena delavka za pomoč pri sporazumevanju z Albanci, ki so jo izkoristile praktično vse šole in vrtci in so bili z njo zelo zadovoljni. Na žalost je pogodba potekla, sedaj pa dela čisto prostovoljno.

Direktorica Anita Bregar, univ.dipl.soc.delavka

 04 583 46 01

Nudi: pridobitev izobrazbe, splošno izobraževanje, univerzo za starejše, jezikovno šolo, računalništvo in sodeluje v različnih projektih. Pripravlja tečaje slovenskega jezika za tujce.

mag. Maja Radinovič Hajdič

04 583 38 01

maja.radinovic.hajdic@lu-jesenice.net

Izobraževalno, socialno varstveno in humanitarno področje – druženje, razne skupinske aktivnosti (npr. ročna dela, športne prireditve, kulturne prireditve..), strokovna izobraževanja, seminarji, delavnice, projekti, tematske in izkustvene diskusije, raznorazne prireditve.(npr. potopisi, ponovna uporaba, presna prehrana in duhovnost, predstavitev pametnih telefonov, delavnice za otroke, pogovor z župnikom, samo pregledovanje pred rakastimi obolenji, izdelava buč, brezplačni tečaji in inštrukcije)  Spodbujanje: prostovoljstva, socialnega podjetništva, humanitarnosti, kvalitetnega preživljanja prostega časa,  razvoja  posameznikovih socialnih veščin, pomoči pri zmanjševanju socialne izključenosti, zmanjševanja diskriminacije ranljivih ciljnih skupin. Organizirajo še botrstvo za otroke Bosne in Hercegovine, Kosova in Palestine,nudijo učno pomoč otrokom z migrantskim ozadjem, v projektu Moj dom namensko zbirajo sredstva za popolno obnovo številnih domov, v katerih bivajo ljudje z nesrečno usodo.

Faila Pašić Bišić, direktorica

info@up-jesenice.org

031 569 340

Nudijo praznovanja in proslave ob Novem letu, 8. Marcu in 2. avgusta na Ilinden. Imajo folklorno skupino in organizirajo kulinarične dogodke. Po potrebi nudijo humanitarno pomoč.

Minko Vancho, zastopnik

051 239 139

V sklopu društva imajo naslednje sekcije:

 • recitatorsko,
 • dramsko,
 • pevsko,
 • glasbeno,
 • likovno,
 • šahovsko,
 • literarno in lutkovno sekcijo,
 • harmonikarski orkester društva ter
 • tri folklorne skupine, malo nogometno in šahovsko sekcijo.

Primarna ciljna publika je predvsem mladina bošnjaške narodnosti. Članstvo je prostovoljno, večinski delež (skoraj 85 odstotkov) tvorijo mladi ljudje v starostnem razponu od 5 do 25 let. Starejši člani se v večji meri vključujejo v  šahovsko, dramsko in pevsko sekcijo ter tudi v organe društva.

Glavni moto  delovanja je „NE ASIMILACIJI,  DA INTEGRACIJI v slovensko družbo“. Temeljni cilji društva so:

 • prirejanje kulturnih prireditev, umetniških večerov s predstavljanjem slovenske in bošnjaške kulturne dediščine,
 • prirejanje sodobnih kulturno umetniških prireditev in razstav ljudske ustvarjalnosti,
 • prizadevanje za strokovno delo v društvu,
 • vspodbujanje članov k strokovnemu izpopolnjevanju,
 • razvijanje ustvarjalnosti članov na področju dejavnosti društva,
 • povezovanje ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev in poustvarjalcev,
 • sodelovanje s sorodnimi društvi doma in po svetu,
 • povezovanje s slovenskimi kulturnimi društvi.
Dizdarević Muhamed, zastopnik

040 422 077

MCJ s svojim delovanjem ustvarja možnosti povezovanja in združevanja mladih, vzpodbuja ustvarjalnosti mladih ter zagotavlja osnovne pogoje za razvoj, uresničitev in uveljavitev idej in interesov mladih.

Izvaja naslednje dejavnosti:

 • omogočanje dnevnega aktivnega druženja mladih ter periodičnih vodenih dejavnosti za osnovnošolce z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa ter socializacije,
 • organiziranje razpršene mreže počitniških dogajanj za otroke in mladino na različnih lokacijah za omogočanje aktivnega in ustvarjalnega preživljanja počitnic,
 • zbiranje in posredovanje informacij za mlade z različnih interesnih področij mladih ter svetovanje mladim,
 • organiziranje preventivnih programov za mlade s področja preprečevanja različnih zasvojenosti in tveganih vedenj mladih,
 • organiziranje in izvajanje neformalnega izobraževanja za mlade, omogočanje inovativnosti in kulturne ustvarjalnosti mladih,
 • spodbujanje in omogočanje aktivnega vključevanja mladih v programsko shemo centra ter s tem omogočanje aktivnega državljanstva in prostovoljstva mladih v družbi,
 • spodbujanje in podpiranje mladinskih iniciativ ter omogočanje pridobivanja kompetenc in znanj s področja mladinskega dela,
 • spodbujanje in podpora participacije mladih v demokratičnih procesih,
 • spodbujanje mobilnosti mladih in spodbujanje in omogočanje vključevanja mladih v mednarodne programe,
 • sodelovanje z organizacijami mladinskega sektorja na lokalnem nivoju, možna strokovna podpora in koordiniranje projektov v skupnem interesu,
 • zagotavljanje prostorske, tehnične, strokovne in druge podpore posameznikom, neformalnim skupinam mladih in mladinskim organizacijam pri njihovih iniciativah s področij mladinskega dela, skladno s tehničnimi, kadrovskimi in finančnimi zmožnostmi,
 • sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami, društvi, klubi, drugimi institucijami in posamezniki na področju dela z mladimi in za mlade, izvajanje organizacijske in tehnične pomoči ter koordiniranje skupnih projektov,
 • sodelovanje z nacionalnimi organizacijami mladinskega sektorja,
 • spodbujanje in organiziranje stikov s sorodnimi organizacijami v tujini, predvsem z zamejskimi,
 • spremljanje in analiza interesov in potreb mladih, pripravljanje in izvajanje letnih izvedbenih načrtov, zbiranje podatkov dejavnosti za potrebe razpisov in posredovanje za potrebe informatike na področju mladih,
 • informiranje lokalne skupnosti in širše javnosti o programu in dejavnostih Mladinskega centra Jesenice ter seznanjanje z aktualnimi dogajanji s področja mladine na lokalnem in nacionalnem nivoju ter zagotavljanje ustrezne medijske pokritosti dejavnosti,
 • dajanje pobud in predlogov ustanovitelju za izboljšanje stanja na področju mladih.

Poleg tega program vsebuje tudi informiranje in svetovanje za mlade, različne informativno – preventivne aktivnosti za mlade, različne prireditve za otroke in starše, izobraževalne dejavnosti za starše, posvete, okrogle mize …

Ana Miklavžič in Mitja Blažič

mcj@siol.net

04 588 46 80

Ustanovljeno je bilo predvsem zaradi druženja, V društvu deluje več sekcij. Najštevilnejša je folklorna, ki se deli v tri skupine, sledijo pa ji pevska, športna, literarna in humanitarna sekcija. Vsako leto člani društva organizirajo prireditve, na katerih predstavijo svoje delovanje. Na prireditvi Zavičajno veče so tako predstavljeni predvsem običaji, pesmi in plesi Srbov iz Bosne, organizirajo Dneve Vuka Karadžića in Vidovdansko proslavo. Udeležujejo se tudi projektov, kjer sodelujejo z drugimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi.

Milan Stojanović, predsednik društva

milanstjnv@gmail.com

040 652 484