Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.


Program SIMS

Program SIMS – »Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja«

 

Izvajanje neposrednih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev in njihovimi družinami

Ime podaktivnosti Opis vsebine podaktivnosti
Uvajalnica in program »Za dijake priseljence v novem okolju« V času prihoda (pred pričetkom šolskega leta in med šolskim letom) otrokom ponudimo t. i. uvajalno obdobje v katerem otrok spozna vrtec, šolo. Seznani se s strokovnimi delavci, pravili in oddelki v katerega bo vključen. Začne se učiti osnovnega besedišča v slovenščini.

Staršem otrok so predstavljene možnosti, ki jih za učenje jezika zanje organizira šola in institucije v lokalni skupnosti.

Individualni program e-IP za otroke priseljencev v vrtcu in osnovni šoli in pedagoška pogodba za dijake priseljencev Priprava načrta aktivnosti v sodelovanjem z otrokom, starši in učitelji ob upoštevanju otrokovega znanja in socialne vključenosti. Načrtovanje potrebnih didaktično-metodičnih prilagoditev za doseganje standardov znanja in vključevanja v novo okolje. Spremljanje otrokovega napredka in evalvacija programov v sklopu oddelčnih učiteljskih zborov in v sodelovanju z otrokom, starši in s šolsko svetovalno službo.
Učenje slovenščine kot drugega jezika Za otroke organiziramo različne oblike učenja slovenščine: intenzivni tečaji, ure pomoči za učenje novega jezika.
Nadaljevalni tečaji slovenščine V nadaljnjih letih šolanja otroci obiskujejo nadaljevalne tečaje slovenščine (pred pričetkom novega šolskega leta, med počitnicami..)
Učenje slovenskega jezika za starše otrok priseljencev Staršem ponudimo intenzivne tečaje slovenskega jezika za boljšo sporazumevalno zmožnost in vključenost v vrtčevsko in šolsko okolje.
Dejavnosti za ohranjanje maternih jezikov in kulture otrok priseljencev V šolski knjižnici učencem ponudimo knjige in literaturo v maternih jezikih otrok, dvojezične knjige, slovarje. Predstavimo jim možnosti sodelovanja z različnimi priseljenskimi društvi v lokalnem okolju.
Podpora pri učenju Otrokom priseljencev ponudimo možnost za premagovanje učnih težav zaradi nezadostnega znanja učnega jezika in razlik v šolskih sistemih ter programih izobraževanja med državo izvora in Slovenijo, razlik med kulturo družine in kulturo okolja ter hitrejše vključenosti v družbo.
Delavnice za razvijanje prožnosti pri otrocih Prožnost je sposobnost, da se v primeru težkih ali ogrožajočih razmer, v času življenjskih preizkušenj, različnih negativnih izkušenj pozitivno prilagodimo, ponovno vzpostavimo osebnostno ravnovesje in se “postavimo nazaj na noge”. Zaradi prožnosti lahko ohranimo svoje zdravje, blagostanje in uspevamo, ne glede na negativne okoliščine, s kateri se ali smo se soočali. Orientacija prožnosti predstavlja osredotočenost na moči, perspektivo pozitivne naravnanosti, optimizem, pozitivne potrditve in spodbude, razumevanje in sprejemanje v odnosih…  Pomemben vir za razvoj prožnosti je v družinah, vrtcih, šolah, organizacijah, skupnosti, kjer lahko soustvarjamo skrbne, podporne odnose, ki nam omogočajo, da se počutimo varno, dobimo pozitivne potrditve, spodbude, razumevanje, se obrnemo po pomoč, ko jo potrebujemo.

 

Otrokom priseljencem in njihovim vrstnikom ponudimo preventivne delavnice za razvijanje prožnosti kot pomembnega varovalnega dejavnika njihovega zdravja, blagostanja, uspeha. Delavnice se pripravijo v sodelovanju z otroki.

Prostovoljstvo med nami

 

Učenci prostovoljci in prostovoljci iz lokalnega okolja nudijo podporo učencem in družinam za lažje vključevanje v okolje. Ob tem pomagajo drug drugemu in krepijo medsebojne odnose in pripadnost skupini ter pomagajo pri iskanju podporne mreže.
Roditeljski sestanki »Medkulturnost v naši šoli / v našem vrtcu«

 

V VIZ se izvedejo roditeljski sestanek na temo krepitve vrednot medkulturnosti, predstavitve programa SIMS, vključevanja otrok priseljencev, možnosti sodelovanja, učenja drug od drugega, prostovoljstva.
Medkulturno druženje otrok in staršev Družinam ponudimo aktivnosti, ki pripomorejo k povezovanju družin in podpori tistim, ki se na novo vključujejo v ožje in širše socialno okolje. Spodbujamo jih k sodelovanju med družinami otrok priseljencev in družinami drugih otrok.
Prostočasne in počitniške priložnosti Otroci imajo ob raznolikih dejavnostih v organizaciji šole (interesne dejavnosti, počitniška varstva, kolonije…) in lokalne skupnosti priložnosti učenja jezika za doseganje večje sporazumevalne zmožnosti in uspešnega izobraževanja ter boljše socialne vključenosti.
Učitelj zaupnik Otroci imajo v učitelju oporo pri premagovanju vsakodnevnih izzivov zaradi nepoznavanja jezika, kulturne raznolikosti, nerazumevanja učne snovi, navezovanju stikov z vrstniki, nepoznavanju šolskega sistema..
Interaktivna šola slovenščine Nagradnja in uporaba slikovnega spletnega slovarja pri delu z otroki priseljenci za učenje slovenščine.
Program »Ulični nogomet« Program »Ulični nogomet« je aktivnost, ki preko igre obravnava različne družbene teme od enakosti spolov do zdravja, krepitve vrednot za sobivanje v strpnosti, miru… Predstavlja priložnost za vključevanje in povezovanje otrok in razvoj mehkih veščin sodelovanja, komuniciranja, reševanja sporov…

 

Gre za način igranja nogometa, ki temelji na načelu, da so vrednote poštene igre, vključevanja in spoštovanja prav tako pomembne kot športni dosežki. Nogomet se igra v mešanih ekipah deklic in dečkov. Igralci pred vsako igro skupaj dogovorijo pravila igre, nato po vsaki igri izvedejo refleksijo igre, svojega vedenja. Točke se podeljujejo ne samo za dosežene gole, temveč tudi za dejanja korektne igre. Druga pomembna značilnost je, da se igra igra brez sodnikov. Igralce se spodbuja, da spore rešujejo z dialogom, sprejemanjem kompromisov.

Šolske prireditve, dogodki za krepitev medkulturnosti V zavodu in izven se izvedejo prireditve, na katerih se otroci predstavijo v maternih jezikih in kulturah, in različni drugi dogodki, ki so priložnost za povezovanje otrok priseljencev in njihovih vrstnikov.
Pobuda »Moj košček za mir«

 

Otroci sodelujejo v aktivnostih mednarodne pobude »Moj košček za mir«, katere cilj je preko inovativnih aktivnosti in sodelovanja otrok prispevati h krepitvi vrednot medkulturnosti, strpnosti, odprtosti in sprejemanja v medosebnih odnosih.
Razvijanje podpornih okolij v lokalni skupnosti in aktivacija večinskega prebivalstva Izvedba aktivnosti za razvijanje podpornih okolij v širšem okolju VIZ kot pomembnega dejavnika za uspešno vključenost otrok priseljencev in njihovih družin. Aktivnosti se izvajajo s sodelovanje otrok priseljencev in njihovih družin.

 

Izvedba aktivnosti za aktivacijo sosedske pomoči:

·       vpeljava vrednot sosedske pomoči,

·       pridobivanje sosedov k sodelovanju, spodbujanje stikov, spoznavanja, povezovanja, nudenje konkretne pomoči.

 

Aktivacija krajevne skupnost / lokalne skupnosti:

·       grajenje socialnega omrežja, socialne vključujoče skupnosti – povezovanje lokalnih mrež lokalnih institucij, organizacij (šola, vrtec, VDC, domovi upokojencev, športne aktivnosti, klubi, druga društva, prostovoljci …) in spodbujanje sodelovanja, zagotavljanja različnih aktualnih virov podpore in pomoči.

 

Usposabljanje strokovnih delavcev, lasten profesionalni razvoj multiplikatorjev in druge spremljajoče strokovne aktivnosti

Predstavitev programa SIMS Multiplikatorji in multiplikatorke seznanijo strokovne delavce na konzorcijskih in sodelujočih šolah z aktivnostmi in izvedbo programa SIMS. Ob podpori strokovnega tima SIMS in strokovnih koordinatorjev širijo vsebine med vodstvene in strokovne delavce na konzorcijskih in sodelujočih šolah, spremljajo in evalvirajo izvedene aktivnosti.
Predstavitev Modela Vključevanje otrok priseljencev Multiplikatorji in multiplikatorke vodstvenim in strokovnim delavcem predstavijo model »Vključevanje otrok priseljencev«. Izpostavijo ponujene aktivnosti in dejavnosti dvostopenjskega modela za otroke, starše in celotno šolsko populacijo, ki pripomorejo k hitrejšemu vključevanju v novo okolje in večjo stopnjo empatije in strpnosti med vsemi deležniki.
Usposabljanje za izvedbo »Uvajalnice« Multiplikatorji in multiplikatorke predstavijo pomen, vsebine in aktivnosti v uvajalnici in strokovnim delavcem ponudijo možnosti aktivnega sodelovanja in izkustvenega učenja.
Poučevanje slovenščine kot drugega jezika Multiplikatorji in multiplikatorke učiteljem predstavijo strategije dela in specifike poučevanja slovenščine kot drugega jezika, učna in slikovna gradiva (Slika jezika), didaktične igre, učni načrti, e-gradivo Interaktivna šola slovenščine. Poudarek je na zavedanju, da vsi učitelji doprinesejo k učenju slovenščine in učnega jezika.
Učenje jezika okolja (italijanščina in madžarščina) Multiplikatorji in multiplikatorke predstavijo didaktične strategije pri učenju jezika okolja, učna, slikovna in strokovna gradiva.
Dokumenti in zakonske podlage pri vključevanju otrok priseljencev Vodstvene in strokovne delavce seznanijo z zakonskimi in s strokovnimi podlagami za delo z otroki priseljenci.
Usposabljanje za izvedbo programa »Za dijake priseljence v novem okolju« Multiplikatorji in multiplikatorke vodstvene in strokovne delavce seznanijo s programom »Za dijake priseljence v novem okolju« in zakonskimi podlagami, ki dijakom priseljencev omogočajo prilagajanje šolskih obveznosti.
Priprava individualnega programa in didaktično-metodične prilagoditve Multiplikatorji in multiplikatorke strokovne delavce seznanijo s pripravo e- individualnega programa in didaktično-metodičnih prilagoditev poučevanja, preverjanja in ocenjevanja znanja za učence v osnovni šoli in z možnostjo pedagoške pogodbe v srednješolskih programih.
»Vzorčne« ure Multiplikatorji in multiplikatorke izvedejo vzorčne ure aktivnosti programa SIMS  kot primere dobre prakse dela v medkulturnih okoljih kot priložnost učenja drug od drugega in širjenja aktivnosti programa SIMS med strokovne in vodstvene delavce in analizo ure.
Vloga in pomen prostovoljstva ter sodelovanja z lokalnim okoljem Multiplikatorji in multiplikatorke strokovne delavce okrepijo z znanji, veščinami in informacijami o dejavnostih, ki pripomorejo h krepitvi in razvoju podpornega okolja za otroke priseljence in njihove starše v šoli in izven (povezovanje z društvi, vladnimi in nevladnimi organizacijami…).
Sodelovanje s starši v medkulturnih delavnicah in drugih aktivnostih v šoli in izven Multiplikatorji in multiplikatorke strokovnim delavcem predstavijo dejavnosti, ki jih šola lahko ponudi staršem kot priložnost uspešnejšega sodelovanja (tečaji jezika, medkulturne delavnice…) in ob tem prispevajo k boljšim medsebojnim odnosom in življenju v medkulturni družbi.
Usposabljanje za razvijanje prožnosti pri otrocih Cilj usposabljanja je strokovne delavce seznaniti z aktivnostmi in gradivi za izvajanje delavnic za otroke, s ciljem krepitve njihove prožnosti.
Usposabljanje iz cirkuške pedagogike Strokovnim delavcem se ponudi usposabljanje iz cirkuške pedagogike. Gre za obliko pedagoškega dela, ki temelji na elementih sodobnega cirkusa, dramske in gibalne pedagogike ter interaktivnih iger. Elementi, ki so pomembni za to obliko pedagoškega dela, so gibanje, skupinska dejavnost, interaktivne igre, ustvarjalnost in odprtost za raznolikost skupine. Kot taka je primerna oblika dela z otroki priseljenci in njihovimi vrstniki.
Razvoj, krepitev vključujoče in strpne organizacijske kulture in klime V VIZ se izvedejo različne aktivnosti za krepitev podporne, odprte in sprejemajoče organizacijske kulture in klime. Nosilci aktivnosti bodo strokovni timi, v sodelovanju z vodstvenimi in drugimi strokovnimi delavci VIZ, s starši in otroki.
Program  profesionalnega usposabljanja multiplikatork in multiplikatorjev in strokovnega tima SIMS za izvedbo programa »Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja«

 

Program je procesno zasnovan in bo izpeljan v štirih modulih (10 dni; 10 x 8 ur = 80 ur) in 15 strokovnih srečanjih (15 x 6 ur):

1. modul: »Vključevanje priseljencev in njihovih družin v Sloveniji«

(Koper, september 2016; trajanje 3 x 8 ur = 24 ur)

2. modul: »Slovenščina kot drugi jezik«

(Trzin, november 2016; trajanje 3 x 8 ur = 24 ur)

3. modul: »Krepitev ključnih kompetenc strokovnega delavca in otrok ter šolajoče se mladine na vseh ravneh izobraževalnega sistema« (posebnosti dela s predšolskimi otroki, z učenci osnovne šole in dijaki)

(Zreče, januar 2017; 3 x 8 ur = 24 ur)

4. modul: »Vključevanje otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok z mednarodno zaščito, osnove psihosocialne podpore in pomoči«

(Ljubljana, april 2017; 1 x 8 ur = 8 ur)

 

Del vsebin programa profesionalnega usposabljanja bo pripravljen tudi v e-obliki za e-učenje. Preko e-učenja bomo zagotovili, da se bodo z osnovnimi vsebinami za uspešno izvajanje programa SIMS seznanili multiplikatorke in multiplikatorji, ki se bodo tekom izvajanja projekta naknadno vključili v projektni tim (kot zamenjava zaradi različnih odsotnosti, menjav delovnega mesta…). Za uspešno izvajanje programa SIMS bodo znanja in veščine dobili tudi preko individualnih konzultacij s strokovnima koordinatorjema projekta, preko sodelovanja na strokovnih srečanjih tima multiplikatork in multiplikatorjev ter preko udeležbe na usposabljanjih programa »Vključevanje priseljencev in njihovih družin v Sloveniji – spodbujanje medkulturnega dialoga in sprejemanje drugačnosti«.

Preko e-učenja bo program usposabljanja za izvajanje programa SIMS prosto dostopen tudi širšemu številu strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

 

Strokovna srečanja

Multiplikatorke in miltiplikatorji bodo ob strokovni podpori in v sodelovanju s strokovnim koordinatorjem projekta, v sodelovanju s strokovnim timom SIMS na konzorcijski šoli in s sodelujočimi zavodi v svoji regiji v obdobju od marca 2017 do maja 2021 pripravili izvedbo enodnevnih strokovnih srečanj (15 x 6 ur = 90 ur), ki se jih bodo udeležile multiplikatorke posameznih regij in predstavnik strokovnega tima vseh konzorcijskih šol.