Program SIMS – »Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja«

Ime podaktivnosti

Opis vsebine podaktivnosti

AKT 1.

Aktivnosti za sprejem otroka v VIZ ter spodbujanje občutka sprejetosti in pripadanja 

V zavodu se izvede sklop aktivnosti za uspešen sprejem otroka priseljenca in njegove družine v novo okolje vrtca, šole.

Med aktivnostmi za uspešen sprejem otroka in njegove družine so lahko: »Dan dobrodošlice«, uvajalnica, program »Za dijake priseljence v novem okolju«.

AKT 1a.

Uvajalnica in program »Za dijake priseljence v novem okolju«

V času prihoda (pred pričetkom šolskega leta) lahko otrokom ponudimo t. i. uvajalno obdobje, v katerem otrok spozna vrtec, šolo. Seznani se s strokovnimi delavci, pravili in oddelkom, v katerega bo vključen. Začne se učiti osnovnega besedišča v slovenščini.

Staršem otrok so predstavljene možnosti, ki jih za učenje jezika zanje organizira šola in organizacije v lokalni skupnosti.

AKT 1b.

Dan dobrodošlice

Pred pričetkom šolskega leta pripravimo za otroke in starše dan dobrodošlice, ki je namenjen spoznavanju, druženju in vzpostavitvi odnosov med otroki, starši in zaposlenimi, ki gradijo na zaupanju, sprejemanju in dobremu počutju vseh. Na srečanju predstavimo informacije o delovanju zavoda in o različnih aktivnosti za podporo pri aktivnem vključevanju v novo okolje, ki jih za otroke in starše organizira zavod in druge organizacije v lokalnem okolju.
AKT 2.

Individualni načrt aktivnosti (INA) 

Priprava individualnega načrta aktivnosti v sodelovanju z otrokom, starši in učitelji ob upoštevanju otrokovega znanja in socialne vključenosti. Načrtovanje potrebnih didaktično-metodičnih prilagoditev za doseganje standardov znanja in vključevanja v novo okolje. Spremljanje otrokovega napredka in evalvacija programov v sklopu oddelčnih učiteljskih zborov in v sodelovanju z otrokom, starši in s šolsko svetovalno službo.
AKT 3.

Osebni izobraževalni načrt za dijake, ki prihajajo iz tujih držav

Šola v petnajstih dneh po izdaji sklepa, s katerim dijak pridobi pravico do prilagoditev, pripravi osebni izobraževalni načrt, v sodelovanju z dijakom in starši mladoletnega dijaka. V njem se dijaku prilagodi izvedba pouka in druge pravice ter obveznosti dijaka in šole (pravice in obveznosti dijaka in šole, obdobje obvezne prisotnosti pri pouku, način in roki za ocenjevanje znanja dijaka in izpolnjevanja drugih obveznosti, obdobje prilagoditve šolskih obveznosti, razlogi za mirovanje oziroma prenehanje, druge zadeve, ki bi prispevale k dijakovemu boljšemu učnemu uspehu).
AKT 4.

Začetno učenje slovenščine 

V vrtcu: v prvem starostnem obdobju poteka učenje jezika v okviru rednih dnevnih dejavnosti, v drugem starostnem obdobju se vključi v posebne ure začetnega učenja slovenščine, ki se v večjem obsegu izvajajo za otroke, ki so pred vstopom v šolo (delo v manjši skupini, individualno, v igralnici oz. izven nje, v času dopoldanskih in popoldanskih aktivnostih, ki jih ponuja Kurikulum za vrtce).

V osnovni šoli: ob vključitvi v osnovno šolo se otrokom organizira začetno učenje slovenščine v intenzivni, strnjeni obliki učenja (vsak dan, več ur), ob tem so dnevno vključeni v matične oddelke in obiskujejo pouk.

V srednji šoli: ob prvi vključitvi dijaka (čigar materni jezik ni slovenski) v srednješolsko izobraževanje se v skladu s pravilnikom izvede preizkus iz znanja slovenščine na ravni A2. Dijaki, ki pri preizkusu izkažejo znanje slovenščine na ravni A2, se za tečaj slovenščine odločijo po svoji presoji, za dijake, ki preizkusa ne opravijo, pa je tečaj obvezen. Šola naj tudi dijake, ki so v testu izkazali znanje na ravni A2, spodbudi k obiskovanju tečaja, saj je razkorak med njihovo jezikovno zmožnostjo in jezikovnimi zahtevami, s katerimi se srečujejo v šoli, kljub doseženi ravni še vedno velik. Dijaki po končanem tečaju vnovič opravljajo preizkus na ravni A2. Če ga ne opravijo, se jim omogoči dodatnih 70 ur, ki so namenjene jezikovni podpori predmetom izobraževalnega programa. Dijakom, ki so vnovični preizkus opravili uspešno, pa šola omogoči 35 dodatnih ur. Dijaki po urah intenzivnega tečaja, dnevno obiskujejo redne ure pouka v matičnem oddelku.

AKT 5.

Nadaljevalni tečaji slovenščine

V nadaljnjih letih šolanja lahko za otroke v VIZ organiziramo nadaljevalne tečaje slovenščine (pred pričetkom novega šolskega leta, med počitnicami …).
AKT 6.

Učenje slovenskega jezika za starše otrok priseljencev

Staršem ponudimo intenzivne tečaje slovenskega jezika za boljšo sporazumevalno zmožnost.
AKT 6a.

Šola za mame

Mamam otrok priseljencev, tako v vrtcu kot v šoli ponudimo tečaje začetnega učenja slovenščine in podporo za uspešno vključevanje v novo okolje. Aktivnost »Šola za mame« je lahko pomembna priložnost za povezovanje mam, krepitev njihove socialne mreže, spodbujanje njihove socialne vključenosti kot tudi socialne vključenosti njihovih družin.
AKT 7.

Dejavnosti za ohranjanje maternih jezikov in kulture otrok priseljencev

V šolski knjižnici učencem ponudimo knjige in literaturo v maternih jezikih otrok, dvojezične knjige, slovarje. Predstavimo jim možnosti sodelovanja z različnimi priseljenskimi društvi v lokalnem okolju, obiskovanja tečaja maternega jezika.
AKT 8.

Podpora pri učenju 

Otrokom priseljencev ponudimo možnost za premagovanje učnih težav zaradi nezadostnega znanja učnega jezika in razlik v šolskih sistemih ter programih izobraževanja med državo izvora in Slovenijo, razlik med kulturo družine in kulturo okolja ter hitrejše vključenosti v družbo.
AKT 9.

Delavnice za razvijanje prožnosti pri otrocih

Prožnost je sposobnost, da se v primeru težkih ali ogrožajočih razmer, v času življenjskih preizkušenj, različnih negativnih izkušenj pozitivno prilagodimo, ponovno vzpostavimo osebnostno ravnovesje in se »postavimo nazaj na noge«. Otrokom priseljencem in njihovim vrstnikom ponudimo preventivne delavnice za razvijanje prožnosti kot pomembnega varovalnega dejavnika njihove psihosocialne dobrobiti, uspeha …
AKT 10.

Prostovoljstvo za krepitev vrednot medkulturnosti

Učenci prostovoljci in prostovoljci iz lokalnega okolja nudijo podporo učencem in družinam za lažje vključevanje v okolje. Priložnosti za prostovoljno delo dobijo tudi učenci priseljenci.
Pomembna oblika prostovoljnega dela v osnovni in srednji šoli je tudi tutorstvo. Učenci in dijaki tutorji nudijo podporo in pomoč svojim vrstnikom pri različnih aktivnostih/obveznostih v šoli.
Preko prostovoljstva otroci krepijo tudi dobre medsebojne odnose in pripadnost skupini, odprtost za raznolikost, medkulturnost.
AKT 11.

Roditeljski sestanki »Medkulturnost v naši šoli / v našem vrtcu«

V VIZ izvedemo roditeljske sestanke na temo krepitve vrednot medkulturnosti, predstavitve programa SIMS, vključevanja otrok priseljencev, možnosti sodelovanja, učenja drug od drugega, prostovoljstva.
AKT 12.

Prostočasne in počitniške priložnosti

Otroci imajo ob raznolikih dejavnostih v organizaciji šole (interesne dejavnosti, počitniška varstva, kolonije …) in lokalne skupnosti priložnosti učenja jezika za doseganje večje sporazumevalne zmožnosti in uspešnega izobraževanja ter boljše socialne vključenosti.
AKT 13.

Učitelj zaupnik

Otroci imajo v učitelju oporo pri premagovanju vsakodnevnih izzivov zaradi nepoznavanja jezika, kulturne raznolikosti, nerazumevanja učne snovi, nepoznavanja šolskega sistema, pri navezovanju stikov z vrstniki. Podpora učitelja zaupnika se običajno izvaja v obliki neformalnih pogovorov z otroki.
AKT 14.

Interaktivna šola slovenščine

Kot pomoč pri učenju slovenščine pri delu z otroki priseljenci in njihovimi starši uporabimo spletni slikovni slovar slovenščine. Spletni slovar je na voljo na spletni strani projekta TUKAJ (klik).
AKT 15.

Aktivnosti za spodbujanje socialne vključenosti otrok in občutka pripadanja 

Socialna vključenost otrok priseljencev je eden ključnih dejavnikov za njihovo psihosocialno dobrobit v novem okolju, njihovo učno uspešnost in v nadaljevanju uspešnost na trgu dela. Ključen dejavnik za razvoj, krepitev vpetosti v socialne odnose je občutek pripadanja.
Dejavniki, ki spodbujajo otrokov in mladostnikov občutek pripadanja v šolskem okolju, so: zaznana podpora odraslih, pripadanje pozitivni/podporni skupini vrstnikov, motivacija, zavzetost za izobraževanje/delo v šoli, pozitivno šolsko okolje (fizično in psihosocialno, s povezanimi razrednimi skupnostmi) (CDC, 2009).
S ciljem razvijanja in krepitve socialne vključenosti in občutka pripadanja otrok v skupini, se izvedejo različne aktivnosti. Aktivnosti za spodbujanje socialne vključenosti sta tudi program »Nogomet3« in aktivnosti cirkuške pedagogike.
AKT 15a.

Program »Nogomet3«

Program »Nogomet3« je aktivnost, ki preko igre nogometa obravnava različne družbene teme od enakosti spolov do zdravja, krepitve vrednot za sobivanje v strpnosti, miru … Predstavlja priložnost za vključevanje in povezovanje otrok in razvoj mehkih veščin sodelovanja, komuniciranja, reševanja sporov … Gre za način igranja nogometa, ki temelji na načelu, da so vrednote poštene igre, vključevanja in spoštovanja prav tako pomembne kot športni rezultati. Nogomet se igra v mešanih ekipah deklic in dečkov. Igralci pred vsako igro skupaj dogovorijo pravila igre, nato po vsaki igri izvedejo refleksijo igre, svojega vedenja. Točke se podelijo ne samo za dosežene gole, temveč tudi za dejanja korektne igre. Druga pomembna značilnost je, da se »Nogomet3« igra brez sodnikov. Igralce se spodbuja, da spore rešujejo z dialogom, sprejemanjem kompromisov.
AKT 15b.

Cirkuška pedagogika

Cirkuška pedagogika: otroci ob gibanju, v različnih dejavnostih v skupini in interaktivnih igrah sodelujejo v različnih delavnicah, na katerih se učijo osnov žonglerskih veščin (žongliranje z žogicami, obroči in keglji, diabolo, poi, vrtenje kitajskih krožnikov …), ki pripomorejo k ustvarjalnosti in odprtosti za sprejemanje raznolikosti v skupini. Aktivnosti cirkuške pedagogike so dobrodošle za vzpostavljanje kontakta, povezovanje … Za sporazumevanje in sodelovanje ni potrebno znanje novega (slovenskega) jezika.
AKT 16.

Šolske prireditve, dogodki za krepitev medkulturnosti

V zavodu in izven se izvedejo prireditve, na katerih se otroci predstavijo z različnimi aktivnostmi v maternih jezikih, predstavijo različne kulture … Izvedejo se tudi različni drugi dogodki, ki so priložnost za povezovanje otrok priseljencev in njihovih vrstnikov.
AKT 17.

Aktivnosti za razvijanje pozitivnih stališč otrok in odraslih do medkulturnosti, raznolikosti in za razvijanje pozitivne psihosocialne klime v vrtcu in šoli

V zavodu se ob različnih priložnostih izvajajo aktivnosti, s katerimi prispevamo k razvijanju pozitivnih stališč do medkulturnosti, raznolikosti, k strpnosti, k razvijanju medkulturnih kompetenc in ustvarjanju, skrbi za pozitivno psihosocialno klimo v skupinah, v zavodu.

Med aktivnostmi za razvijanje pozitivnih stališč do medkulturnosti, raznolikosti sta tudi aktivnost »Moj košček za mir« in aktivnost »Zgodbe otrok sveta«.

»Moj košček za mir«: Otroci sodelujejo v aktivnostih mednarodne pobude »Moj košček za mir«, katere cilj je preko inovativnih, kreativnih aktivnosti prispevati h krepitvi vrednot medkulturnosti, strpnosti, odprtosti in sprejemanja v medosebnih odnosih.

Zgodbe otrok sveta: z »zgodbami otrok sveta« otrokom in odraslim predstavimo zgodbe otrok priseljencev, ki so se priselili v Slovenijo iz različnih koncev sveta. Preko njihovih zgodb spoznamo njihovo perspektivo. Zgodbe, ki so predstavljene v pisni in video obliki, so lahko izhodišče za pogovor z učenci aii dijaki v skupini o različnih temah povezanih z medkulturnostjo, raznolikostjo.

AKT 18.

Sodelovanje s starši, razvijanje podpornih okolij v lokalni skupnosti in aktivacija večinskega prebivalstva

Izvedba aktivnosti za razvijanje podpornih okolij v širšem okolju VIZ kot pomembnega dejavnika za uspešno vključenost otrok priseljencev in njihovih družin. Aktivnosti se izvajajo v sodelovanju z  otroki priseljenci in njihovimi starši in z otroki nepriseljenci in njihovimi starši.

Aktivnosti za razvijanje podpornih okolij so npr.:

AKT 18a.

Grajenje socialnega omrežja, socialno vključujoče skupnosti

Grajenje socialnega omrežja, socialno vključujoče skupnosti: vzpostavljanje in povezovanje lokalnih mrež lokalnih institucij, organizacij (šola, vrtec, VGC, domovi upokojencev, športne aktivnosti, klubi, druga društva, prostovoljci …) in spodbujanje sodelovanja, zagotavljanja različnih aktualnih virov podpore in pomoči (rganizacija obiskov različnih organizacij v lokalnem okolju ali obiskov predstavnikov organizacij na šoli, vrtcu, organiziranje skupnih dogodkov ali udeležba na dogodkih organizacij v lokalni skupnosti).
AKT 18b.

Medkulturno druženje otrok in staršev, družinsko tutorstvo

Medkulturno druženje otrok in staršev, družinsko tutorstvo: družinam ponudimo aktivnosti, ki pripomorejo k povezovanju družin in podpori tistim, ki se na novo vključujejo v ožje in širše socialno okolje. Spodbujamo jih k povezovanju, sodelovanju med družinami otrok priseljencev in družinami drugih otrok, nudenjem medsebojne podpore. S temi aktivnostmi lahko pomembno prispevamo k boljši socialni vključenosti družin.

Ime podaktivnosti

Opis vsebine podaktivnosti

AKT 1.

Predstavitev programa SIMS 

Multiplikatorji in multiplikatorke seznanijo strokovne delavce na konzorcijskih in sodelujočih šolah z aktivnostmi in izvedbo programa SIMS. Ob podpori strokovnega tima SIMS in strokovnih koordinatorjev širijo vsebine med vodstvene in strokovne delavce na konzorcijskih in sodelujočih šolah, spremljajo in evalvirajo izvedene aktivnosti.
AKT 2.

Predstavitev Predloga programa dela z otroki priseljenci 

Predlog Programa dela z otroki priseljenci predstavimo za področje:

 • predšolske vzgoje,
 • osnovnošolskega izobraževanja,
 • srednješolskega izobraževanja.
AKT 3.

Aktivnosti za sprejem otroka v VIZ ter spodbujanje občutka sprejetosti in pripadanja

Strokovnim delavcem predstavimo pomen načrtovanja aktivnosti za sprejem otroka in njegove družine ter različne aktivnosti za uspešen sprejem. Spodbudimo jih k sistematičnemu načrtovanju aktivnosti za sprejem otrok in spodbujanju socialne vključenosti.
AKT 3a.

Uvajalnica

Multiplikatorji in multiplikatorke predstavijo pomen uvajalnice, vsebine in aktivnosti, ki so jih otroci in starši deležni ter strokovnim delavcem ponudijo možnosti aktivnega sodelovanja in izkustvenega učenja.
AKT 3b.

»Za dijake priseljence v novem okolju«

Multiplikatorji in multiplikatorke vodstvene in strokovne delavce seznanijo in spodbudijo za izvedbo programa »Za dijake priseljence v novem okolju«. Predstavijo jim tudi zakonske podlage, ki dijakom priseljencev omogočajo prilagajanje šolskih obveznosti.
AKT 3c.

Dan dobrodošlice

Strokovne delavce seznanijo in spodbudijo k izvedbi dneva dobrodošlice, ki ga za otroke in starše VIZ organizirajo pred pričetkom šolskega leta.
AKT 4.

Usposabljanje za poučevanje začetnega učenja slovenščine v vrtcu, osnovni in srednji šoli

Multiplikatorji in multiplikatorke učiteljem predstavijo strategije dela in specifike poučevanja slovenščine kot drugega jezika, učna in slikovna gradiva (Slika jezika), didaktične igre, učni načrti, e-gradivo Interaktivna šola slovenščine. Poudarek je na zavedanju, da vsi učitelji doprinesejo k učenju slovenščine in učnega jezika. Spodbudijo jih k prenosu, uporabi teh znanj pri delu z otroki priseljenci (načrtovanje prilagoditev pri podajanju snovi …).
AKT 5.

Usposabljanje za učenje jezika okolja (italijanščina in madžarščina)

Multiplikatorji in multiplikatorke predstavijo didaktične strategije pri učenju jezika okolja, učna, slikovna in strokovna gradiva.
AKT 6.

Usposabljanje iz poznavanja pravno-formalnih podlag pri vključevanju otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja  

Vodstvene in strokovne delavce seznanijo z zakonskimi in s strokovnimi podlagami za delo z otroki priseljenci v vrtcu, osnovni in srednji šoli.
AKT 7.

Usposabljanje za pripravo individualnega načrta aktivnosti (INA) za otroke v vrtcu oz. učence v osnovni šoli

Multiplikatorji in multiplikatorke strokovne delavce seznanijo z namenom e-individualnega načrta aktivnosti, ki je povezan z: vzpostavljanjem prvega stika z otrokom, učencem, ki prihaja v novo okolje, načrtovanjem učenja in poučevanja, sledenjem učnih dosežkov ter zapisu didaktično-metodičnih prilagoditev poučevanja, preverjanja in ocenjevanja znanja za učence v osnovni šoli. Spodbudijo jih k pripravi in uporabi INA.
AKT 8.

Usposabljanje za pripravo osebnega izobraževalnega načrta za dijake, ki prihajajo iz tujih držav

Strokovnim delavcem predstavimo Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (pravici do prilagoditev, postopku za pridobitev pravice do prilagoditev opravljanja obveznosti, sklep o pridobitvi pravice do prilagoditev, priprava osebnega izobraževalnega načrta..).

Podrobneje se seznanijo z vsebino osebnega izobraževalnega načrta, ki zajema:

 • pravice in obveznosti dijaka in šole,
 • obdobje obvezne prisotnosti pri pouku,
 • način in roki za ocenjevanje znanja dijaka in izpolnjevanja drugih obveznosti,
 • obdobje prilagoditve šolskih obveznosti,
 • razlogi za mirovanje oziroma prenehanje,
 • druge zadeve, ki bi prispevale k dijakovemu boljšemu učnemu uspehu.
AKT 9.

»Vzorčne« ure

Multiplikatorji in multiplikatorke izvedejo vzorčne ure aktivnosti programa SIMS in analizo vzorčne ure kot primere dobre prakse dela v medkulturnih okoljih. Vzorčne ure so priložnost učenja drug od drugega in širjenja aktivnosti programa SIMS med strokovne in vodstvene delavce.
AKT 10.

Usposabljanje za uvajanje prostovoljstva ter sodelovanja z lokalnim okoljem

Strokovnim delavcem predstavimo pomen prostovoljstva pri razvijanju vrednot medkulturnosti in različne možnosti, kako uvesti, izvajati prostovoljske aktivnosti v zavodu. Kot eno od oblik prostovoljnega dela se predstavi vrstniško tutorstvo. Spodbudimo jih k načrtovanju različnih prostovoljskih aktivnosti.

Multiplikatorji in multiplikatorke strokovne delavce okrepijo z znanji, veščinami in informacijami o dejavnostih, ki pripomorejo h krepitvi in razvoju podpornega okolja za otroke priseljence in njihove starše v šoli in izven (povezovanje z društvi, vladnimi in nevladnimi organizacijami …).

AKT 11.

Sodelovanje s starši v medkulturnih delavnicah in drugih aktivnostih v šoli in izven

Multiplikatorji in multiplikatorke strokovnim delavcem predstavijo in jih spodbudijo za načrtovanje in izvedbo dejavnosti, ki jih šola lahko ponudi staršem kot priložnost uspešnejšega sodelovanja (tečaji jezika, medkulturne delavnice…). Z izvedbo teh dejavnosti v vrtcu in šoli prispevajo k boljšim medsebojnim odnosom in življenju v medkulturni družbi.
AKT 12.

Usposabljanje za razvijanje prožnosti pri otrocih 

Cilj usposabljanja je strokovne delavce seznaniti z aktivnostmi in gradivi za izvajanje delavnic za otroke, s ciljem krepitve njihove prožnosti.
AKT 13.

Usposabljanje za spodbujanje socialne vključenosti otrok in občutka pripadanja

Strokovnim delavcem predstavimo pomen načrtnega izvajanja aktivnosti za spodbujanje socialne vključenosti otrok in njihovega občutka pripadanja. Predstavimo jim dejavnike, ki prispevajo v socialni vključenosti in razvijanju/krepitvi občutka pripadanja, ter različne aktivnosti, s katerimi prispevamo k boljši socialni vključenosti, občutku pripadanja. Spodbudimo jih k načrtnemu izvajanju teh aktivnosti.
AKT 13a.

Usposabljanje iz cirkuške pedagogike

Strokovnim delavcem se ponudi usposabljanje iz cirkuške pedagogike. Gre za obliko pedagoškega dela, ki temelji na elementih sodobnega cirkusa, dramske in gibalne pedagogike ter interaktivnih iger. Elementi, ki so pomembni za to obliko pedagoškega dela, so gibanje, skupinska dejavnost, interaktivne igre, ustvarjalnost in odprtost za raznolikost skupine. Kot taka je primerna oblika dela z otroki priseljenci in njihovimi vrstniki.
AKT 13b.

Usposabljanje iz programa »nogomet3«

Strokovne delavce seznanimo s programom »Nogomet3«, s pravili igre nogomet 3 (pogovor pred igro, igra in pogovor po igri). Izvedemo praktično igro v telovadnici ali na igrišču. Strokovne delavce nagovorimo k izvedbi igre med rednimi urami športne vzgoje, na športnih dnevih, šoli v naravi in drugih dnevih dejavnosti v organizaciji šole in izven.
AKT 14.

Razvoj, krepitev pozitivne, podporne psihosocialne klime v zavodu

V VIZ se izvedejo različne aktivnosti za krepitev pozitivne, podporne psihosocialne klime v zavodu. Nosilci aktivnosti so strokovni timi, v sodelovanju z vodstvenimi in drugimi strokovnimi delavci VIZ, s starši in otroki.
AKT 15.

Program  profesionalnega usposabljanja multiplikatork in multiplikatorjev in strokovnega tima SIMS za izvedbo programa »Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja«

Program je procesno zasnovan in bo izpeljan v štirih modulih (10 dni; 10 x 8 ur = 80 ur) in 15 strokovnih srečanjih (15 x 6 ur):

 • 1. modul: »Vključevanje priseljencev in njihovih družin v Sloveniji« (Koper, september 2016; trajanje 3 x 8 ur = 24 ur)
 • 2. modul: »Slovenščina kot drugi jezik« (Trzin, november 2016; trajanje 3 x 8 ur = 24 ur)
 • 3. modul: »Krepitev ključnih kompetenc strokovnega delavca in otrok ter šolajoče se mladine na vseh ravneh izobraževalnega sistema« (posebnosti dela s predšolskimi otroki, z učenci osnovne šole in dijaki) (Zreče, januar 2017; 3 x 8 ur = 24 ur)
 • 4. modul: »Vključevanje otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok z mednarodno zaščito, osnove psihosocialne podpore in pomoči« (Ljubljana, april 2017; 1 x 8 ur = 8 ur)

Del vsebin programa profesionalnega usposabljanja bo pripravljen tudi v e-obliki za e-učenje. Preko e-učenja bomo zagotovili, da se bodo z osnovnimi vsebinami za uspešno izvajanje programa SIMS seznanili multiplikatorke in multiplikatorji, ki se bodo tekom izvajanja projekta naknadno vključili v projektni tim (kot zamenjava zaradi različnih odsotnosti, menjav delovnega mesta…). Za uspešno izvajanje programa SIMS bodo znanja in veščine dobili tudi preko individualnih konzultacij s strokovnima koordinatorjema projekta, preko sodelovanja na strokovnih srečanjih tima multiplikatork in multiplikatorjev ter preko udeležbe na usposabljanjih programa »Vključevanje priseljencev in njihovih družin v Sloveniji – spodbujanje medkulturnega dialoga in sprejemanje drugačnosti«. Preko e-učenja bo program usposabljanja za izvajanje programa SIMS prosto dostopen tudi širšemu številu strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Strokovna srečanja
Multiplikatorke in multiplikatorji bodo ob strokovni podpori in v sodelovanju s strokovnim koordinatorjem projekta, v sodelovanju s strokovnim timom SIMS na konzorcijski šoli in s sodelujočimi zavodi v svoji regiji v obdobju od marca 2017 do maja 2021 pripravili izvedbo enodnevnih strokovnih srečanj (15 x 6 ur = 90 ur), ki se jih bodo udeležili multiplikatorji in multiplikatorke posameznih regij in predstavniki strokovnih timov konzorcijskih šol.