Naziv operacije

Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Kratek opis operacije

Izvedbo operacije delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. “Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost”, prednostne naložbe: 10.1 “Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc”, specifičnega cilja: 10.1.3 “Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema” ter javnega razpisa za izbor operacij Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev”, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 35/16, z dne 13. 5. 2016.

Osnovni cilj projekta je prispevati k razvijanju vrednot medkulturnosti ter k izboljšanju strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Cilj projekta je tako zagotoviti ustrezno izobraževanje strokovnih delavcev, ki so v stiku z otroki priseljenci, ter usposabljanje strokovnih delavcev – multiplikatorjev za delo z otroki priseljenci ter s strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov, v katere so vključeni otroci priseljenci.

Naziv upravičenca

Institut za psihološko svetovanje in izobraževalno razvojne projekte

Konzorcij: ISA institut, Osnovna šola Koper, Osnovna šola Livada, Osnovna šola Trzin, Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica, Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, lll. Osnovna šola Celje, Osnovna šola Matije Čopa Kranj, Osnovna šola Grm, Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje, Osnovna šola Antona Globočnika, Osnovna šola Maksa Durjave Maribor, Srednja šola Jesenice in Srednja šola Slovenska Bistrica.

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja

Sofinancirajo se upravičeni stroški projekta v višini 3.000.000,00 EUR.

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev

Sofinancirani bodo upravičeni stroški, nastali od dne objave javnega razpisa v Ur. Listu, 13. 5. 2016 do 30. 9. 2021.

Organ upravljanja

Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
http://www.mizs.gov.si/

Spletna stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji
http://www.eu-skladi.si/

Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije

Mateja Štirn, administrativna koordinatorica projekta
M: 041 424 564
E: mateja.stirn@isainstitut.si

ISA institut
Prešernova cesta 5, 1000 Ljubljana
www.isainstitut.si

Mojca Jelen Madruša, strokovna koordinatorica projekta
M: 051 604 088
E: mojca.jelen-madrusa@guest.arnes.si

Osnovna šola Koper
Cesta Zore Perello-Godina 1, 6000 Koper
www.os-koper.si

 • izboljšanje strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem,
 • implementiranje in nadgradnja rezultatov projekta »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje«, izbranega na Javnem razpisu za izbor operacije »Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje« (Uradni list, št. 65/2013),
 • izvajanje programa Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja (program SIMS) v mreži 90 VIZ (15 konzorcijskih partnerjev in 75 sodelujočih VIZ), z uporabo novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc otrok, staršev in vodstvenih ter strokovnih delavcev,
 • priprava predloga programa dela z otroki priseljencev na podlagi izvajanja programa SIMS, ki bo vseboval tudi utemeljeno priporočeno število ur učenja slovenščine za otroka priseljenca, in sicer za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja po vzgojno izobraževalnih obdobjih (triadah) in srednješolskega izobraževanja,
 • prispevati k večji sporazumevalni zmožnosti otrok priseljencev, večjim možnostim za uspešno izobraževanje ter boljšo socialno vključenost,
 • spodbujati prožne oblike učenja ter podporo kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema,
 • preko vzpostavitve mreže učiteljev in svetovalnih delavcev – multiplikatorjev in mreže VIZ, vključenih v projekt – zagotoviti dolgoročnost rezultatov in izvajanje programa SIMS v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter drugih VIZ,
 • preko vzpostavitve mreže v projektu sodelujočih strokovnjakov prispevati k zagotavljanju širše dostopne strokovne podpore vodstvenim in strokovnim delavcem za izvajanje programa SIMS,
 • preko programa SIMS prispevati k razvijanju podpornih okolij v VIZ, k razvijanju in krepitvi podporne organizacijske kulture in klime,
 • prispevati h krepitvi sodelovanja šole z družinami otrok priseljencev in družinami otrok priseljencev z lokalnim okoljem,
 • ob promocijskih aktivnostih projekta prispevati h krepitvi vrednot medkulturnosti v družbi, k večji strpnosti in pozitivni naravnanosti za medkulturno sobivanje,
 • preko izvedbe dveh medresorskih posvetov in aktivnosti programa SIMS prispevati k medresorskemu povezovanju na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju,
 • izdelava in objava poročila o rezultatih in evalvaciji projekta, z utemeljenim predlogom sistemske vključitve programa dela z otroki priseljencev v vzgojo in izobraževanje,
 • izvedba zaključne konference, s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta širši zainteresirani javnosti.
 • učitelji in svetovalni delavci – multiplikatorji in drugi strokovni delavci ter vodstveni delavci na področju osnovnošolskega izobraževanja,
 • učitelji in svetovalni delavci – multiplikatorji in drugi strokovni delavci ter vodstveni delavci na področju srednjega splošnega izobraževanja,
 • vodstveni in strokovni delavci na področju predšolske vzgoje,
 • vodstveni in strokovni delavci na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • vodstveni in strokovni delavci na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • vodstveni in strokovni delavci na področju vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih,
 • vodstveni in strokovni delavci na področju osnovnega glasbenega izobraževanja,
 • vodstveni in strokovni delavci na področju izobraževanja odraslih,
 • otroci priseljenci, ki se na novo vključujejo ali so že vključeni v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem,
 • družine otrok priseljencev, ki se na novo vključujejo ali so že vključeni v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem,
 • sošolci otrok priseljencev in njihovi starši,
 • predstavniki lokalnih skupnosti in NVO, ki delujejo v lokalnih skupnostih (preko neposrednega izvajanja aktivnosti programa SIMS z otroki priseljenci in njihovimi družinami),
 • strokovna javnost in odločevalci,
 • splošna javnost preko promocijskih aktivnosti projekta, katerih cilji so krepitev vrednot medkulturnosti in podpornih okolij v slovenski družbi.