V tem prispevku vam bomo poskušali predstaviti:

 • kako poteka izobraževanje v Sloveniji,
 • kako svojim otrokom pomagati, da se bodo v novem vrtcu ali v novi šoli počutili vključeno in bodo pri delu uspešni,
 • do kakšnih prilagoditev so upravičeni otroci priseljenci v šolah,
 • kako se lahko starši aktivno vključujete v aktivnosti vrtca, šole in lokalne skupnosti.

IZOBRAŽEVANJE V SLOVENIJI IN VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV

 • V vrtce se lahko vključijo otroci od 11. meseca do 6. leta.
 • Osnovnošolsko izobraževanje traja 9 let in je brezplačno ter obvezno za vse otroke od 6. do 15. leta.
 • Sledi srednješolsko izobraževanje, ki traja od 3 do 5 let.
 • Višje strokovno ter visokošolsko izobraževanje traja od 2 do 9 let (odvisno od smeri študijskega programa).

Tudi srednješolsko, visokošolsko in višje strokovno izobraževanje sta brezplačna za osebe, ki se šolajo redno.

Splošne informacije o izobraževanju v Sloveniji najdete tukaj (klik).

Več o izobraževanju v Sloveniji ter izobraževanju odraslih najdete v tem dokumentu.

DO KAKŠNIH PRILAGODITEV SO UPRAVIČENI OTROCI PRISELJENCI V ŠOLAH?

Učitelji skupaj s starši in otrokom priseljencem ob vključitvi naredijo načrt, v katerem določijo cilje, vsebine, prilagoditve pri pouku, načine ocenjevanja znanja … Skozi šolsko leto skupaj spremljajo napredek in načrt prilagajajo.

 • Pravico imajo do dodatnih ur slovenščine. Intenzivni tečaj slovenščine ob vključitvi v šolo jim pomaga, da se naučijo osnovnega sporazumevanja v slovenskem jeziku.
 • Učitelji otroku pri pouku po potrebi dodatno razložijo snov, poenostavijo razlago in navodila, pri poučevanju uporabljajo več slik, prevode, prilagodijo dolžino in zahtevnost besedil.
 • Otroci, ki imajo pri slovenščini ali pri drugem predmetu slabše predznanje, lahko dodatno razlago in pomoč dobijo na dopolnilnem pouku ali pri drugi obliki individualne, skupinske pomoči.
 • Za učence in dijake, ki so tuji državljani oz. osebe brez državljanstva, se lahko prilagodijo načini in roki za ocenjevanje znanja, število ocen ter drugo. Prilagoditve veljajo največ 2 šolski leti.
 • Znanje učenca priseljenca se lahko ocenjuje glede na njegov napredek pri doseganju ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih. O prilagoditvah odloči učiteljski zbor.
 • Ob koncu pouka v šolskem letu, v katerem je učenec priseljenec prvič vključen v osnovno šolo, je lahko neocenjen iz posameznih predmetov in napreduje v naslednji razred (to ne velja za 9. razred). O napredovanju odloči na predlog razrednika učiteljski zbor.

Povzetek prilagoditev najdete tukaj (klik).

KAKO LAHKO STARŠI OTROKOM POMAGATE PRI USPEŠNI VKLJUČITVI V NOVO OKOLJE?

 • Starši najbolje poznate svoje otroke in imate koristne informacije, znanja ter izkušnje, ki so v pomoč, ko skupaj z zaposlenimi v vrtcu ali šoli načrtujete vključevanje otroka v novo okolje.
 • Zelo pomembna je sprotna komunikacija o otrokovem počutju v vrtcu ali šoli in izven nje ter napredku na različnih področjih.
 • Takšnemu pogovoru z vzgojitelji in učitelji so namenjene pogovorne ure, ko se starši srečate z njimi.
 • Če se pogovornih ur ne morete udeležiti, se lahko dogovorite za drug termin ali pa za telefonski pogovor, pogovor preko videokonference, e-pošte ali pa za dopisovanje s pomočjo otrokove beležke.
 • Na vzgojitelje, učitelje in svetovalno službo se lahko obrnete tudi glede stvari, ki niso povezane z otrokovim delom v vrtcu ali šoli, npr. glede postopka vpisa sorojencev v vrtec, izpolnjevanja različnih dokumentov … Nudili vam bodo potrebne informacije ali vas usmerili k osebam, pri katerih jih lahko dobite.

Ko je otrok nov v okolju in ne pozna skoraj nikogar, poleg tega pa morda še ne razume dobro jezika, ki ga govorijo vzgojitelji, učitelji in vrstniki, mu je pogosto težko. Starši lahko otroku pomagate tako, da:

 • si vzamete čas in pokažete zanimanje ter otroku prisluhnete,
 • se z njim pogovarjate o tem, kako je preživel dan, kaj mu je bilo všeč in prijetno, o različnih stiskah, težavah, s katerimi se morda sooča.

Pri reševanju težav pa vam lahko pomagajo tudi zaposleni v vrtcu in šoli.

Nekatere starše je včasih strah, da zaradi slabšega znanja jezika okolja otroku ne bodo znali pomagati pri delu za šolo. Za otrokovo uspešnost na učnem področju in motivacijo za učenje je pomembno, da:

 • se z njim pogovarjate o tem, kaj se je dogajalo v šoli,
 • s pomočjo pogovora z učitelji in z otrokom spremljate njegov napredek,
 • ga pohvalite,
 • otroku pomagate pri organizaciji časa za učenje in za pripravo vsega potrebnega za naslednji šolski dan.

Če otrok ne razume snovi, mu pri razlagi pomagajo učitelji, lahko tudi vrstniki, otrok pa se lahko vključi tudi v različne programe v lokalnem okolju, kot so npr. dnevni centri za mlade. Tam lahko otrok dobi pomoč pri razlagi snovi in učenju ter se druži z vrstniki po koncu pouka.

Tako se počuti bolj domače, sprejeto, bolj zaupa vase in se tudi lažje uči drugih jezikov. Pri tem mu lahko pomagate tako, da skupaj berete knjige in slikanice v maternem jeziku, gledate filme in ohranjate stike s prijatelji in sorodniki, ki živijo v okolju, iz katerega ste se preselili. Povežete se lahko tudi z društvi priseljencev, ki delujejo v lokalni skupnosti.

Na nekaterih šolah organizirajo t. i. šolo za mame (oz. za starše), kjer se lahko brezplačno učite osnovnega sporazumevanja v slovenščini. Obsežnejše tečaje slovenščine ponujajo ljudske univerze, andragoški zavodi in druge organizacije v vašem lokalnem okolju. O njih lahko povprašate tudi v šoli ali v vrtcu.

V okviru šole, vrtca in izven njiju za otroke obstajajo različne brezplačne interesne dejavnosti, v katere se lahko otroci vključijo in izrazijo svoja močna področja (npr. nadarjenost za nek šport, umetnost …), krepijo zaupanje vase in spoznavajo nove prijatelje. Vključevanje v takšne aktivnosti lahko pozitivno vpliva tudi na njihov učni uspeh.

Druženje in izražanje močnih področij koristi tudi nam, odraslim, zato ste starši vabljeni, da se udeležite in sodelujete na različnih prireditvah v vrtcu, šoli in izven (bazarjev, plesov, piknikov, izletov, predavanj, tečajev …). Več o omenjenih aktivnostih in organizacijah, ki jih v vašem lokalnem okolju prirejajo, lahko izveste v vrtcu ali šoli.

Tudi vi lahko v dogovoru z vrtcem, s šolo ali z organizacijami v lokalni skupnosti izvajate tečaje, delavnice in tako novo priseljenim družinam pomagate s prevajanjem in deljenjem izkušenj in informacij, sodelujete pri poučevanju maternega jezika in kulture oz. vsebin s področja, na katerem delujete ipd.

Starši ste tudi vir povratnih informacij in predlogov za izboljšanje procesa vključevanja otrok priseljencev, s pomočjo katerih lahko v vrtcu in v šoli načrtujejo nadaljnje delo. O delovanju šole lahko soodločate tudi kot člani sveta staršev in sveta zavoda.

O tem, kako lahko starši otrokom pomagate pri vključevanju v novo okolje, lahko preberete tudi v infografiki (klik).

Vključevanje v novo okolje in s tem v nov vrtec ali novo šolo je za otroke in tudi za starše izziv.  Če se z zaposlenimi v vrtcu, šoli skupaj trudite, da vzpostavite zaupen odnos in sodelovanje, lažje pomagate otroku, da se bo v novem okolju počutil dobro in bo uspešen.

Prispevek je nastal v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Viri:

Evropska komisija (2019). Organizacija in struktura sistema vzgoje in izobraževanja. Dostopno s https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-education-system-and-its-structure-77_sl

Evropska komisija (2017). Sistem vzgoje in izobraževanja v RS. Dostopno s http://www.eurydice.si/publikacije/Sistem-vzgoje-in-izobra%C5%BEevanja-v-Republiki-Sloveniji_2017-18.pdf

Inclusion and Diversity Service (IDS) (2010). Together towards inclusion: Toolkit for diversity in the post primary school. Dostopno na http://www.elsp.ie/Toolkit%20for%20Diversity%20in% 20Post%20Primary%20Schools.pdf

Integrate Ireland Language and Training (IILT) in Southern Education and Library Board (SELB) (2007). Together towards inclusion. Toolkit for diversity in the primary school. Dostopno na https://www.schooleducationgateway.eu/files/esl/downloads/87_Together_Towards_Inclusion.pdf

Kavčič, N. (13. 3. 2019). Priprava osebnega izobraževalnega načrta v sodelovanju z dijakom in s starši. Predstavitev na regijskem usposabljanju za srednje šole v Zrečah v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja. Dostopno s http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2019/03/Priprava-OIN-v-sodelovanju-z-dijaki-in-star%C5%A1i.pdf

Korošec, Meden in Podlesek, A. (2018). Vloga staršev pri vključevanju otrok priseljencev v vrtec, osnovno in srednjo šolo. V M. Jelen Madruša in I. Majcen (ur.), Predlog programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja (str. 14). Ljubljana: ISA institut. Dostopno na http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2018/09/Predlog-programa-dela-z-otroki-priseljenci.pdf

Ministrstvo za notranje zadeve (2020). Vključevanje v slovensko družbo. Predšolska vzgoja. Dostopno s https://infotujci.si/vkljucevanje-v-slovensko-druzbo/izobrazevanje/predsolska-vzgoja/

Ministrstvo za notranje zadeve (2020). Vključevanje v slovensko družbo. Srednješolsko izobraževanje. Dostopno s https://infotujci.si/vkljucevanje-v-slovensko-druzbo/izobrazevanje/srednjesolsko-izobrazevanje/

Ministrstvo za notranje zadeve (2020). Vključevanje v slovensko družbo. Terciarno izobraževanje. Dostopno s https://infotujci.si/vkljucevanje-v-slovensko-druzbo/izobrazevanje/terciarno-izobrazevanje/

Ministrstvo za notranje zadeve (2020). Vključevanje v slovensko družbo. Osnovnošolsko izobraževanje. Dostopno s https://infotujci.si/vkljucevanje-v-slovensko-druzbo/izobrazevanje/osnovnosolsko-izobrazevanje/

Rutar, S., idr. (2018). Predlog programa dela z otroki priseljenci v osnovni šoli. V M. Jelen Madruša in I. Majcen (ur.), Predlog programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja (str. 25 – 28). Ljubljana: ISA institut. Dostopno na http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2018/09/Predlog-programa-dela-z-otroki-priseljenci.pdf

Rutar, S., idr. (2018). Predlog programa dela z otroki priseljenci v srednji šoli. V M. Jelen Madruša in I. Majcen (ur.), Predlog programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja (str. 29 – 32). Ljubljana: ISA institut. Dostopno na http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2018/09/Predlog-programa-dela-z-otroki-priseljenci.pdf (str. 25 – 28)

Rutar, S., idr. (2018). Predlog programa dela z otroki priseljenci v vrtcu V M. Jelen Madruša in I. Majcen (ur.), Predlog programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja (str. 22 – 24). Ljubljana: ISA institut. Dostopno na http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2018/09/Predlog-programa-dela-z-otroki-priseljenci.pdf

Uradni list RS, št. 52/12. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli. Dostopno s http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11583

Uradni list RS, št. 30/18. Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srenji šoli. Dostopno s http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13430

Uradni list RS, št. 81/06. Zakon o osnovni šoli (ZOsn). Dostopno s http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448